preskoči na sadržaj

Gimnazija "Fran Galović"

 > Natječaji

Natječaj za prijam u radni odnos računovodstvenog referenta/administrativnog tajnika

Autor: Davorka Sever, 3. 2. 2020.

POZIV NA PISANU PROVJERU I RAZGOVOR (INTERVJU)

 

 PISANA PROVJERA KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto računovodstvenog referenta i administrativnog tajnika – 1 izvršitelj,  na određeno puno radno vrijeme, koji je objavljen dana  3. veljače 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Gimnazije “Fran Galović” Koprivnica održat će dana 24. veljače 2020. godine, s početkom u 8.00 sati u Gimnaziji “Fran Galović” Koprivnica, u prostoriji 1-017 (1.kat)

                                                   

 

 • 7,50 sati  dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kanidata
 • 8,00 sati  pisana provjera (testiranje).
 • u 10,00 sati  razgovor (intervju) u prostoriji 2-029 (multimedija)

 Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata (abecednim redoslijedom)

1.

BONTA DAJANA

2.

ĐURAŠEVIĆ EMINA

3.

GJURAŠIN KARLO

4.

GREGUREC TIHANA

5.

GUCEK ANDREA

6.

HORVAT NATAŠA

7.

KATIĆ ANTONIJA

8.

KEMENOVIĆ ROBERT

       9.

LONČARIĆ IVANA

10.

LOPARIĆ TANJA

11.

MARKOV LANA

12.

MESAROV ADRIANA

13.

MILAKOVIĆ MONIKA

14.

PAVLOVIĆ DANIJELA

15.

PETRIĆ PETRA

16.

SEDLAR SONJA

17.

SINJERI ANTONIJA

18.

ŠIŠKO ANA MARIJA

19.

VUKOTA JELENA

  Ako kandidat/kinja   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

PRAVILA PISANE PROVJERE:

 Pisana  provjera kandidata/kinja obavit će se  putem testiranja.

Kandidatu su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije testiranja identitet kandidata.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Test sadrži 20 pitanja. Predviđeno vrijeme testiranja je 45 minuta. Maksimalni broj bodova je 20.         

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju.

 

Rezultate testiranja  Povjerenstvo će kandidatima priopćiti prije početka razgovora (intervju-a).

 

Poziv na testiranje objavljen  je dana 17. veljače 2020. na mrežnoj stranici Gimnazije “ Fran Galović” Koprivnica u rubrici pod nazivom  „NATJEČAJI”.

 

                                                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, a vezano uz raspisani natječaj od 3. veljače 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu računovodstvenog referenta/administrativnog tajnika na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, do povratka radnice na rad,  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje

 

SADRŽAJ I  NAČIN TESTIRANJA,  PRAVNI  I DRUGI  IZVORI

ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA PISANU PROVJERU

Sadržaj i način pisane provjere:

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica, obavit će se provjera znanja i sposobnosti kandidata.

Provjera se  sastoji  od dva dijela, pisane provjere kandidata  (testiranja) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Izrazi navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se prije testiranja utvrđuje identitet kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Nakon utvrđivanja identiteta Povjerenstvo će kandidatima  podijeliti testove.

Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati šifru i nadnevak na za to označenom mjestu na testu.

Pisana provjera piše se isključivo kemijskom olovkom. Pisana provjera traje 45 minuta. Pisana provjera sadrži 20 pitanja.       

 Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • komunicirati s ostalim kandidatima.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov će rezultat Povjerenstvo vrednovati s nula bodova.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Rezultate testiranja  Povjerenstvo će kandidatima priopćiti prije početka razgovora (intervju-a) koji će se održati dana 24. veljače 2020. godine u 10,00 sati u prostoriji 2-029 (Multimedija)

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru su:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Narodne novine br.:87/200886/200992/2010ispr. -105/201090/201116/2012,  86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013152/20147/2017 i 68/2018, 98/19
 2. Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.: Narodne novine br.48/2019
 3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Narodne novine br.:51/2018
 4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
 5. Narodne novine br:  128/17
 6. Zakon o plaćama u javnim službama: Narodne novine br: 27/01
 7. Zakon o osnovici plaće u javnim službama: Narodne novine br.   39/09                                                                     
 8. Zakon o porezu na dohodak: Narodne novine br. 115/16 ,106/18 , 121/19
 9. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Narodne novine br. 80/13, 137/13,  98/19
 10. Statut Gimnazije  Fran Galović“ Koprivnica http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/skola/ploca

Povjerenstva za vrednovanje kandidata

GIMNAZIJA «FRAN GALOVIĆ»

KOPRIVNICA

Dr. Željka Selingera 3a

48000 Koprivnica

Koprivnica, 3. veljače 2020. godine.

           

 

 

Gimnazija «Fran Galović» Koprivnica, raspisuje natječaj za prijam u radni odnos

 

jednog izvršitelja za obavljanje poslova računovodstvenog referenta i administrativnog tajnika propisanih  u Pravilniku  o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (N.N. 02/11), na  određeno puno radno vrijeme – zamjena

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-presliku dokaza o stečenoj srednjoj stručnoj spremi

-presliku uvjerenja o nekažnjavanju.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

 

Uvjeti natječaja: opći uvjeti prema Zakonu o radu i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.  i 152/14, 7/2017, 68/18, 98/19.)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Izrazi napisani u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola.

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

Skraćeni URL: https://bit.ly/2UGtqr9

Na mrežnoj stranici škole www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/ objavit će  se područje povjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja  te rok za objavu vremena i mjesta održavanja vrednovanja najmanje pet dana prije dana određenog za vrednovanje.

Kandidati će se vrednovati sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole. Natječaj je objavljen 3. veljače 2020.godine. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se u roku 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole i to neposredno ili preporučeno na adresu: GIMNAZIJA «FRAN GALOVIĆ» KOPRIVNICA, dr. Ž.SELINGERA 3a, 48000 KOPRIVNICA.

Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu vrednovanja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja.

O  rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana odabira putem mrežne stranice škole. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

 

 

 

Ravnatelj:

mr.sc.Vjekoslav Robotić

 

 

 

 

 

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 

MS Teams

Instalacija Office365

Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.

Povezivanje skole.hr računa i Gmaila

 

Za izradu anketnih upitnika koristimo SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey

eSafety

CMS za škole logo
Gimnazija "Fran Galović" / Ulica Dr. Željka Selingera 3/a, HR-48000 Koprivnica / www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr / ured@gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju