preskoči na sadržaj

Gimnazija "Fran Galović"

 > Natječaji

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Autor: Davorka Sever, 3. 6. 2020.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GIMNAZIJE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica  objavljen je u Narodnim novinama broj 65/2020. dana 3. lipnja 2020. godine i na mrežnim stranicama Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica dana 3. lipnja 2020. godine.

Rok podnošenja prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice nalazi se privitku.

Na temelju članka 126. stavka 1.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i  Statuta Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica, Školski odbor Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica  raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

 

      za imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine, iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz o pedagoško psihološkim kompetencijama (ako nisu sadržane u preslici dokaza o stečenoj spremi)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objavljivanja natječaja)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje.

 

Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencijama, ako ih kandidati imaju,  dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

 • poznavanje stranog jezika – dokazuje se dokumentacijom o poznavanju stranog jezika (stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, svjedodžba ili druga isprava, potvrda o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javna isprava o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili druga isprava)
 • osnovne digitalne vještine – dokazuje se dokumentacijom o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, svjedodžba ili druga isprava)
 • iskustvo rada na projektima na nacionalnoj razini - dokazuje se potvrdama ili ispravama o sudjelovanju u provedbi projekata na nacionalnoj razini
 • iskustvo rada na projektima na EU razini –dokazuje se potvrdama ili ispravama o sudjelovanju u provedbi EU projekata).

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi u ovom natječaju navedeni u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spolova.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: GIMNAZIJA „FRAN GALOVIĆ“  KOPRIVNIICA, DR. ŽELJKA SELINGERE 3A, 48000 KOPRIVNICA u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“ neposredno u tajništvo škole ili preporučeno poštom.

 

U Koprivnici, 26. svibnja 2020.

KLASA: 602-03/20-01/18

URBROJ: 2137-48-20-01

 

 

Predsjednica Školskog odbora:

Bojana Habek, prof.

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 

MS Teams

Instalacija Office365

Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.

Povezivanje skole.hr računa i Gmaila

 

Za izradu anketnih upitnika koristimo SoGoSurvey
Provided by SoGoSurvey

eSafety

CMS za škole logo
Gimnazija "Fran Galović" / Ulica Dr. Željka Selingera 3/a, HR-48000 Koprivnica / www.gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr / ured@gimnazija-fgalovic-koprivnica.skole.hr
preskoči na navigaciju